Nieuwe methodiek visualisatie informatiesystemen: de informatieketen

Welke vraag leidde tot een nieuwe manier van visualisatie van informatiesystemen: de informatieketen?

Breng de verschillende bodeminformatiesystemen in kaart bij voorkeur grafisch op één A4? Die vraag stelde het ministerie van I & W mij eind 2017.

Nu zijn er veel bodeminformatiesystemen in Nederland dus het is een hele opgave dat op 1 A4-tje te krijgen. Bovendien moet je je afvragen wie dat A4’tje gaat gebruiken en waarvoor, om te bepalen welke informatie op dat A4’tje moet komen te staan. We spraken af dat het A4’tje bedoeld is voor bodemspecialisten bij provincies en gemeenten die overzicht willen hebben over de verschillende bodeminformatiesystemen in Nederland.

Aanbod gedreven informatie

Vroeger was de opgave vooral om de bodeminformatie die in de verschillende systemen zit te ontsluiten (bijv. de BRO).

Bij die vraag past vooral het in kaart te brengen 1) welke databases er beschikbaar zijn, 2) welke (eventueel geaggregeerde) data uit deze databases beschikbaar en interessant is en 3) met welke tools die data beschikbaar gemaakt kan worden.  (Dit is dus aanbod gedreven informatie)

Vraag gedreven informatie

Tegenwoordig ligt de nadruk op het ondersteunen van mensen (bodemmedewerkers, burgers, bedrijven) bij hun aanvragen of werkprocessen. Dan is het zaak in kaart te brengen 4) welk werkproces ondersteund moet worden en 5) voor welke vragers en 3) met welke tools de benodigde informatie kan worden opgevraagd. (Dit is dus vraag gedreven informatie)

Aanbod en vraag gedreven informatie: de informatieketen

We besloten een A4’tje te maken waarin zowel aanbod als vraag gedreven informatie stond gericht op mensen die geen kennis hebben van ICT maar wel enige kennis van de bodem hebben.

De informatie over de bodeminformatiesystemen wordt dan in 5 kolommen weergegeven op de volgende wijze:

(klik 1 of 2 keer op het plaatje)

Omdat een informatiesysteem in een keten wordt weergegeven  noemen we methodiek: de Informatieketen.

Voorbeeld De informatieketen van het informatiehuis Bodem en Ondergrond ten behoeve van de bodeminformatie in een omgevingsvergunning 

In het onderstaande voorbeeld is een informatieketen geschetst in een A4’tje van de bodeminformatie zoals die via het informatiehuis Bodem en Ondergrond door middel van de DSO wordt aangeboden aan vragers van de informatie (stand begin 2018):

(klik 1 of 2 keer op het plaatje)

We zien in dit plaatje (de rechthoekjes in de 4e groene kolom) dat de werkprocessen die het informatiehuis Bodem en Ondergrond via DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) moet ondersteunen de volgende zijn: aanvraag Omgevingsvergunning, het doen van meldingen en het oriënteren hierop op basis van informatie uit het systeem, het beoordelen en verstrekken van de vergunning en het opstellen van een Omgevingsplan/visie/verordening.

De vragers die betrokken zijn bij deze werkprocessen ziet u in de 5e roze kolom).

De informatie wordt via de DSO (in de 3e oranje kolom) aangeboden aan de vragers van de informatie. Het informatiehuis Bodem en Ondergrond zorgt dat de informatie in het DSO komt.

De informatie die aangeboden haalt het infohuis rechtstreeks uit diverse bestaande (gewone lijn) en nieuwe (gestippelde lijn) databases in Nederland (zie 1e turquoise kolom) of verkrijgt de informatie uit diverse bestaande of nieuwe bodemtools in Nederland. Deze broninformatie moet waarschijnlijk is geselecteerd, geaggregeerd of bewerkt worden (zie de grijze 2e kolom)

Gestippelde pijlen en objecten bestaan nu nog niet; die moeten in de nabije toekomst worden ontwikkeld. Objecten of relaties die al wel bestaan hebben een gewone (niet gestippelde lijn).

Op deze wijze is in 1 A4 inzichtelijk gemaakt wat het doel van het systeem is, wie de vragers zijn, welke tools en databases ontwikkeld r moeten worden en welke al aanwezig zijn.

Als u meer wilt weten over deze methodiek en/of overzichten van de bodeminformatiesystemen wilt hebben neem dan contact met mij op via 0629520024 of paulhofmeijer@gmail.com.